Vidya Prabhodinee Sankul
Aurangabad-Lasur Station Road
Shahapur Banjar, Wadachi Wadi
Tq. Gangapur Dist. Aurangabad

+91 9343959595, +91 9341959595, +91 9637059595
mvkp.sis@gmail.com
www.sisaurangabad.org