TC Issued Last Academic Year

Sr.NoName of the Student Class Date of Issue 
1Gaurav Singh3rd01/04/2019
2Jambadkar Parth 7th01/04/2019
3Bhome Ruturaj 7th01/04/2019
4Powar Adtiya 8th01/04/2019
5Karbhal Yash 8th01/04/2019
6Rojekar Atharv 7th01/04/2019
7Kolte Adwait 6th01/04/2019
8Niket Asalkar 7th01/04/2019
9Lalit Patil 3rd04/04/2019
10Salve Soham 7th05/04/2019
11Sonawane Kapil 9th05/04/2019
12Nimone Rushikesh 8th10/04/2019
13Khade Pruthviraj 6th11/04/2019
14Dhruv Ahire 5th12/04/2019
15Deshpande Arnav 6th12/04/2019
16Sarthak Kayasth9th15/04/2019
17Prince Undirwade 7th22/04/2019
18Pawar Om Dnyaneshwar5th25/04/2019
19Kunal Sharma 7th29/04/2019
20Rane Gaurav 7th03/05/2019
21Soham Gondase 6th27/05/2019
22Khosare Girish 7th29/05/2019
23Khosare Abhinav 3rd29/05/2019
24Warkad Raj 2nd31/05/2019
25Gavali Amol 4th04/06/2019
26Mishra Avinash 5th06/06/2019
27Surashe Tushar 4th15/06/2019
28Vaidya Kartiki 4th22/06/2019
29Patil Drushti 1st22/06/2019
30Patil Dhruvraj 3rd22/06/2019
31Barhate Yash 4th24/06/2019
32Aher Mohini7th26/06/2019
33Rawate Mangesh 4th26/06/2019
34Kulkarni Prasad 5th26/06/2019
35Dudhbhate Prithviraj 8th02/07/2019
36Golmandu Sachita 8th05/07/2019
37Bagul Ritesh 1st04/09/2019